Mere Information - Toftegårdsvænget A

***

***

***

Asminderød Ejendomskontor

Adresse:

Lystholmvænget 
Dannevang 236
3480 Fredensborg
Tlf: 48 48 22 02
asminderoed@boligafdeling.dk

Mandag-fredag 8-9

Kontaktpersoner

Ejendomsmester Esben Schæffer

***

Lejeloven.dk

Særligt for almene boliger…!

I Danmark findes der flere end 550.000 almene boliger, og for denne type af boliger gælder en særskilt lejeretlig lovregulering. Nedenfor kan du finde en beskrivelse af, hvad almene boliger er, og hvad du skal være særligt opmærksom på ved lejelovgivningen gældende for almene boliger.

Hvad er en almen bolig?

Almene boliger er som udgangspunkt for alle, og de fleste udlejes igennem ventelister ved boligselskaber, hvor nogle af boligerne dog er forbeholdt grupper med særlige behov. Boligerne må kun have et areal op til en vis størrelse for at kunne blive klassificeret som almene boliger, og de almene boliger udgør tilsammen en boligafdeling. Det specielle ved almene boliger er, at udlejeren ikke tjener penge på udlejningen. Huslejen dækker nemlig kun de udgifter, som er forbundet med driften af boligafdelingen. Udgifterne fastsættes årligt ud fra driftsbudgettet for det efterfølgende år.

Almene boliger drives ud fra beboerdemokratiske principper. Der afholdes beboermøder, hvor beboerne blandt andet beslutter, hvordan budgettet skal se ud. Til beboermødet vælger beboerne også en afdelingsbestyrelse og beslutter reglerne for fællesområder såsom legepladser og vaskerier. Denne måde at drive boligorganisationen på sikrer, at du som lejer har indflydelse på diverse praktiske beslutninger. Almene boliger kan have fælles beboerområder. Her kan beboere mødes til sociale arrangementer og kulturelle aktiviteter. Mange steder bliver udendørsarealerne prioriteret højt, da de skaber gode rammer for mødesteder og giver mulighed for udendørsaktiviteter. Vedligeholdelsespligten af opholdsarealer i tilknytning til boligen kan pålægges lejeren, og i dette tilfælde skal du sørge for at hjælpe med vedligeholdelsen af de nærmere angivne fællesområder.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Almene boliger er ikke underlagt lejelovens bestemmelser. De er derimod underlagt, hvad der betegnes almenlejeloven. Du skal derfor være opmærksom på, at informationen på Lejeloven.dk ikke er gældende for almene boliger. Du kan se loven om leje af almene boliger her…

Beboerindskud

Hvis du vælger at flytte ind i en almen bolig, skal du betale et beboerindskud, men du kan til gengæld ikke blive opkrævet forudbetalt husleje og/eller depositum. Beboerindskuddet får du tilbage, når du fraflytter boligen. Ved fraflytningen kan din udlejer dog modregne eventuelle beløb fra lejeforholdet, som du mangler at betale. Det kan eksempelvis være manglende betalt husleje, som kan fradrages i indskuddet. På denne måde har beboerindskuddets funktion visse ligheder med depositummet.

Fremlejeforhold

Hvis du ønsker at fremleje din almene bolig, skal du være opmærksom på, at almenlejeloven ikke finder anvendelse. I dette tilfælde bliver du fremlejegiver, og personen, der ønsker at leje din bolig, bliver fremlejetager. Det er i stedet lejelovens regler, der regulererer denne type af lejeforhold.

Typeformularer

Ved udfærdigelsen af en lejekontrakt kan der anvendes en såkaldt typeformular, som er en autoriseret standardblanket. Det skal bemærkes, at typeformularen, som anvendes ved almene boliger, ikke er den samme typeformular, som bruges ved almindelige lejekontrakter. Ved almindelige lejekontrakter anvendes typeformularen “A10” der trådte i kraft den 1. juli 2022. og ved leje af en almen bolig er det i stedet den type, der hedder “typeformular B 1998”, der skal anvendes ved udfærdigelsen af kontrakten. Hvis udlejer anvender denne form for typeformular, er det vigtigt at være opmærksom på, at disse autoriserede standardblanketter fornyes med tiden. Hvis din udlejer anvender en gammel typeformular, kan bestemmelserne i kontrakten, som stiller lejeren dårligere end lovgivningen, ikke gøres gældende. Dette kan eksempelvis være, hvis lejekontrakten pålægger lejer vedligeholdelsespligten, men dette er indført i en kontrakt på en forældet typeformular. I dette tilfælde kan det altså ikke gyldigt gøres gældende over for lejeren, at denne har den pågældende vedligeholdelsespligt, da det efter lovgivningen som udgangspunkt er udlejer, der har vedligeholdelsespligten.

Beboerklagenævn

Hvis du og din udlejer har en lejeretlig konflikt, som I ikke kan løse på egen hånd, kan denne tvist indbringes for Beboerklagenævnet, som vil træffe afgørelse i sagen. Beboerklagenævnet er tilknyttet den kommune, din almene bolig er beliggende i. Du kan læse mere om beboerklagenævnet og indbringelse af uenigheder mellem lejer og udlejer her eller på din kommunes hjemmeside.

***

Kilde: https://www.lejeloven.dk/lejer/almen-bolig

***

Lejernesretshjaelp.dk

Har du brug for hjælp…?

Opstår der problemer i dit lejeforhold, kan Lejernes Retshjælp også hjælpe dig, der bor alment til leje.

Der findes omkring 600.000 almene boliger fordelt i alle landets kommuner, og de tilbydes til alle. Som noget unikt drives boligerne ud fra beboerdemokratiske principper, og derfor er det beboerne, der bestemmer.

Almene boliger

Almene boliger er reguleret af lov om Almene Boliger og lov om leje af Almene Boliger, samt en del vejledninger og bekendtgørelser, der supplerer lovene. Det vil sige, at loven ikke på alle områder er samstemmende med lejeloven.

Herunder kan du læse mere om både ind- og fraflytning og genhusning, når du bor alment.

Indflytning

I forbindelse med indflytning, skal du sammen med boligorganisationen gennemgå lejemålet og der skal udarbejdes indflytningsrapport.
Rapporten indeholder din og boligorganisationens bemærkninger til lejlighedens stand. De fejl og mangler, der noteres i indflytningsrapporten, skal du ikke hæfte for ved din fraflytning.

Du har 14 dage fra indflytning til at reklamere over fejl og mangler ved det lejede. Fejl- og mangelslisten skal afleveres til boligorganisationen.

Vedligeholdelse

Der findes to vedligeholdelsesordninger, en A-ordning og B-ordning. Det er muligt for dig at tjekke i afdelingens vedligeholdelsesreglement, hvilken ordning og hvilke regler om vedligeholdelse og istandsættelse, der er besluttet i afdelingen.

A-ordning

Du skal selv sørge for indvendig vedligeholdelse med hensyn til hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

B-ordning

Når du overtager boligen, er lejemålet ikke nyistandsat

Udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, dvs. boligorganisationen skal sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen såsom maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde.
Der opspares hertil ved, at du sammen med huslejen betaler til en vedligeholdelseskonto. Det er som udgangspunkt dig selv, der kan forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i lejemålet, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen.

I praksis tilrettelægger du selv arbejdet og du godtgøres for udgifterne af boligforeningen. Det er et krav at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt, derfor godtgøres du ikke for eget arbejde. Husk altid at gemme fakturaer for udført arbejde.

Fraflytning

A-ordning

Ved fraflytning udføres enten normalistandsættelse for din regning eller du betaler et normalistandsættelsesbeløb, der er fastsat af udlejer, og som den efterfølgende lejer kan anvende til istandsættelse. Normalistandsættelse omfatter hvidtning, maling, tapetsering og rengøring.

Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelse over en periode på maks. 10 år. Når boligafdelingen helt eller delvist har overtaget udgiften til normalistandsættelse, skal du ikke hæfte for istandsættelsen, bortset fra udgifter til misligholdelse.

B-ordning

Hvis der ikke er sket misligholdelse, har du ingen udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Den nye lejer må acceptere istandsættelse, der kan foretages for det beløb, der overtages på vedligeholdelseskontoen.

Det er dog meget ofte, at udlejer fremsætter krav om istandsættelse, på baggrund af misligholdelse, da lejemålet ofte ikke er istandsat længe. I denne forbindelse kan du kontakte os, og så kigger vi på din sag. 

Fraflytningssyn

Du skal indkaldes skriftligt til synet af boligen med 1 uges varsel og synet skal afholdes senest 2 uger efter fraflytning.

Senest 2 uger efter synet, skal du modtage en kopi af rapporten med et overslag over de anslåede udgifter til istandsættelsen og det skal fremgå tydeligt, hvad der er misligholdelse.

Den endelige opgørelse skal sendes til dig uden unødig forsinkelse. I den endelige opgørelse over de samlede istandsættelsesudgifter må din andel af udgifterne ikke overstige overslaget med mere end 10 procent.

Genhusning

Herunder kommer en kort gennemgang om beboernes rettigheder ved genhusning.

Midlertidig genhusning

Midlertidig genhusning sker, når helhedsplaner eller renoveringer i en tidsbestemt periode, gør at du ikke kan bo i din bolig. Kravene til din genhusningsbolig er, at den skal være passende, således at den er rimelig i forhold til antal personer i husstanden og varigheden af genhusningen.
Dette betyder, at du kan risikere at blive genhuset i en pavillon eller hotel afhængig af længden på arbejderne.

Permanent genhusning

I forbindelse med helhedsplaner, sker det ofte, at der er lejemål, som skal gennemgribende renoveres eller rives ned. Bliver du opsagt på grund af ombygning eller nedrivning, har du ret til at blive genhuset. Den permanente genhusningsbolig skal have en passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og passende udstyr.

***

Kilde: lejernesretshjaelp.dk/pages/generelt-om-almene-boliger

***